Javascript: Diziler (Arrays) | Properties & Methods

Hazırsanız başlayalım!

Giriş

Javascriptte oluşturulan tüm diziler Array.prototype'den türer.
Yani oluşturduğumuz yeni dizi, Array.prototype'de bulunan tüm özellikleri ve methodları otomatik olarak kendi içerisine dahil etmiş olur.

Şimdi gelin derinlemesine Array.prototype'nin bize sunmuş olduğu özellikleri ve methodları inceleyelim.

Fakat öncesinde Mutator ve Accessor kavramlarına değinmemiz gerekiyor.
Bu Array.prototype'nin içerisinde methodların bir kısmı dizi üzerinde kalıcı olarak değişik yapabilirken, bazıları ise geçici olarak değişiklik yapar.
Kalıcı olarak değişiklik yapan methodlar Mutator olarak adlandırılır.
Geçici olarak değişiklik yapan methodlar ise Accessor adlandırılır.

Buraya kadar herşey tamamsa, dizilerin özelliklerine geçebiliriz.

Properties

 1. Array.length
  length property'si bize dizinin uzunluğunu döndürür.
  meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
  meyveler.length // 3
  

Mutator Methods

1. Array.prototype.copyWithin()

copyWithin() metodu istediğimiz değişkene, önceden varolan bir dizinin bir kopyasını atamamızı sağlar.

Kullanım:
meyveler.copyWithin()

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
copyMeyveler = meyveler.copyWithin()
console.log(copyMeyveler) //["elma", "armut", "çilek"]

2. Array.prototype.fill()

fill() metodu, dizide istediğimiz aralıkları sadece bir değerle değiştirmemizi sağlar.

Kullanım:
fill(value, startIndexNumber, endIndexNumber)

value: Yeni değer
startIndexNumber: Değiştirmek istediğiniz aralığın başlangıç değeri
endIndexNumber: Değiştirmek istetiğiniz aralığın bitiş değeri

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.fill("elma") // ["elma", "elma", "elma"]
  
meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.fill("çilek", 1) // ["elma", "çilek", "çilek"]
  
meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.fill("çilek", 1, 2) // ["elma", "çilek", "çilek"]

3. Array.prototype.shift()

shift() metodu, dizinin ilk elemanını siler se silinen elemanı döndürür.

Kullanım:
meyveler.shift()

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.shift() // "elma"
console.log(meyveler) // ["armut", "çilek"]

4. Array.prototype.pop()

pop() metodu, dizinin son elemanını siler se silinen elemanı döndürür.

Kullanım:
meyveler.pop()

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.pop() // "çilek"
console.log(meyveler) // ["elma", "armut"]

5. Array.prototype.push()

push() metodu, istediğiniz değeri dizinin sonuna ekler.

Kullanım:
meyveler.push(value)

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.push("muz") 
console.log(meyveler) //["elma", "armut", "çilek", "muz"]

6. Array.prototype.reverse()

reverse() metodu, diziyi ters çevirir. Sondaki eleman ilk sıraya, İlk sıradaki eleman ise son sıraya yerleşir.

Kullanım:
meyveler.reverse()

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.reverse()
console.log(meyveler) // ["çilek", "armut", "elma"]

7. Array.prototype.sort()

sort() metodu, bir dizinin öğelerini sıralar.

Kullanım:
meyveler.sort()

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.sort()
console.log(meyveler) // ["armut", "elma", "çilek"]

8. Array.prototype.splice()

splice() metodu, istediğiniz indexe ait veri ekler veya siler..

Kullanım:
Değiştirmek için: meyveler.splice(startNumber,deletedCount,[newValues...])
Silmek için: meyveler.splice(startNumber,deletedCount)

newValues: Eklemek istediğiniz değerler.
startNumber: Eklemek/Değiştirmek istediğiniz aralığın başlangıç değeri.
deletedCount: Eklemek/Değiştirmek istediğiniz aralığın başlangıç değerinden itibaren silinecek adet.

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.splice(0, 1) // ["elma"]
console.log(meyveler) // ["armut", "çilek"]
meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.splice(0, 1, "şeftali", "muz") // ["elma"]
console.log(meyveler) // ["şeftali", "muz", "armut", "çilek"]

9. Array.prototype.unshift()

unshift() metodu, dizinin başına istediğiniz değerleri ekler ve dizinin uzunluğunu döner.

Kullanım:
meyveler.unshift()

Örnek:

meyveler = ["elma", "armut", "çilek"]
meyveler.unshift("karpuz", "kavun") // 5
console.log(meyveler) // ["karpuz", "kavun", "elma", "armut", "çilek"]
Tolga Çağlayan

Tolga Çağlayan

En tehlikeli kelime nedir Olric? -Ama’dır efendim bana göre. Neden Olric? -Önceden söylenen her söylemi veya kelimeyi öldürür! Mesela, seni seviyorum ama. gibi.
Anonim